Regulamin Świadczenia Usług1. Poniższy Regulamin określa zasady świadczenia usługi InnyHosting.pl oferowanej przez firmę Janex-Net (Janex-Net - Marek Jasiński, Wola Wiązowa 108, 97-438 Rusiec, NIP: 769-208-75-34, Regon: 100714699) zwaną dalej "Dostawcą" dla zamawiającego usługę (zwanym dalej "Abonentem").

2. Regulamin obowiązuje przez cały czas trwania umowy między Dostawcą a Abonentem.

3. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Nowy Regulamin nabiera mocy w ciągu 14 dni od momentu opublikowania go na stronie www Dostawcy i poinformowania o tym fakcie Abonenta.

4. Regulamin jest integralną częścią Umowy świadczenia usługi InnyHosting.pl, która zostaje zawarta z Dostawcą przez Abonenta w momencie zamówienia usługi na stronie www Dostawcy.

5. Dostawca zobowiazuje się do świadczenia Abonentowi usługi z największą starannością.

6. Dostawca udostępnia Abonentowi konto hostingowe na bezpłatny, 14 dniowy okres testowy, podczas którego Abonent może testować oferowaną przez Dostawcę usługę bez wnoszenia opłaty. Pozostałe usługi aktywowane są po dokonaniu opłaty.

7. Okres abonamentowy usługi (a zarazem czas trwania Umowy między Dostawcą a Abonentem) jest liczony od momentu rejestracji Abonenta na stronie www Dostawcy poprzez formularz zamówienia usługi. Płatności dokonywane są na podstawie faktury proforma z terminem płatności ustalonym na 15 dni. Faktura VAT wystawiana jest po dokonaniu wpłaty przez Abonenta.

1. PRAWA I OBOWIĄZKI ABONENTA ORAZ DOSTAWCY

1. Abonent zobowiązuje się do terminowego regulowania należności za usługę udostępnianą przez Dostawcę. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem obsługiwane są przez centrum rozliczeniowe Transferuj.pl.

2. Abonent jest bezwględnie zobowiązany do przestrzegania Prawa Polskiego oraz ogólnie przyjętych zasad korzystania z sieci Internet (Netykiety).

3. Dostawca ma prawo odmówić rozpoczęcia świadczenia usługi, a co za tym idzie zawarcia umowy w momencie gdy:
- Abonent zalega z opłatami na rzecz Dostawcy za poprzednio zamówione usługi
- Podane przez Abonenta dane rejestracyjne są niepełne lub nieprawidłowe
- Brak jest możliwości technicznych do należytego świadczenia usługi

4. Każda ze stron może rozwiązać umowę i zrezygnować z usługi bez podania przyczyny w dowolnym momencie. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Abonenta jej rozwiązanie następuje z ostatnim dniem okresu na który umowa została zawarta. W przypadku umowy wypowiedzianej na wniosek Dostawcy, nadpłacona kwota abonamentu jest zwracana na konto Abonenta w ciągu maks. 14 dni od terminu zakończenia świadczenia usługi. Dodatkowo, Abonentowi będącemu Konsumentem zgodnie z przepisami przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od uruchomienia usługi i otrzymania zwrotu pieniędzy za usługę hostingu. Chęć odstąpienia od umowy Abonent może zgłosić drogą mailową poprzez Panel Klienta bądź poprzez pocztę tradycyjną. W przypadku rezygnacji listownej, w treści rezygnacji należy zawrzeć nazwę usługi i pełne dane na które została zarejestrowana, oraz informację o chęci odstąpienia od umowy.

5. Dostawca może zaprzestać świadczenia usługi, a co za tym idzie wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:
- Abonent narusza postanowienia regulaminu
- Abonent nie uregulował terminowo należności za wykupioną usługę
- Abonent używa wykupionej od Dostawcy usługi niezgodnie z prawem polskim lub międzynarodowym
- Abonent używa wykupionej usługi do piractwa (warez/p2p)
- Abonent rozysła SPAM (niezamówione przesyłki mailowe)
- Abonent działa z premedytacją na szkodę Dostawcy lub innych Abonentów/użytkowników sieci Internet

6. W przypadku rażącego niedopilnowania przez Dostawcę jakości świadczonej usługi (przerwa w dostępie dłuższa niż 3 godziny zawiniona przez Dostawcę), Abonentowi przysługuje rekompensata w postaci bezpłatnego przedłużenia okresu działania Usługi o co najmniej 1 dzień na podstawie wysłanej drogą mailową (poprzez Panel Klienta) lub listowną, pisemnnej reklamacji.

7. Dostawca zobowiązuje się do regularnego tworzenia kopii zapasowej serwera Abonenta, co nie zwalnia jednak Abonenta z obowiązku posiadania aktualnej kopii danych np. na lokalnym komputerze w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa. Dostępna kopia danych przywracana jest bezpłatnie w przypadku awarii infrastruktury Dostawcy.

8. Dostawca zastrzega sobie prawo do nałożenia ograniczeń wykorzystanych zasobów (CPU, pamięć, liczba procesów) na konto Abonenta działającego na szkodę innych Abonentów, po uprzedniej elektronicznej konsultacji z Abonentem, z co najmniej 6 godzinnym wyprzedzeniem.

9. W przypadku gdy faktury nie są opłacane w terminie, Dostawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi i zablokować dostępo do niej. Nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi kosztami dla Abonenta, a faktura proforma za nieprzedłużoną usługę zostaje anulowana.

10. Nieopłacone konta kasowane są w ciągu 7 dni od upłynięcia daty ich ważności. Domeny kasowane są po 14 dniach od upłynięcia terminu ważności. W przypadku gdy rejestrator nadrzędny przeniesie domenę zakupioną przez Abonenta do tzw. "kwarantanny", gdzie znajdują się domeny po terminie ważności, odnowienie będzie możliwe także po upłynięciu tego terminu. Dla domen z rozszerzeniem ".pl", odnowienie w takim przypadku jest płatne dodatkowo 20 zł brutto, a dla pozostałych domen dodatkowo 250 zł brutto.

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za materiały przechowywane na serwerach Dostawcy.

2. Dostawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usługi, które zostały spowodowane przez siłę wyższą tj. klęski żywiołowe, działania wojenne, awarie łącz telekomunikacyjnych, awarie dostaw prądu, zdarzenia losowe.

3. Dostawca nie odpowiada za problemy techniczne po stronie Abonenta, które uniemożliwiają mu korzystanie z usługi.

4. Dostawca zastrzega dla siebie prawo do czasowych wyłączeń serwera w celach konserwacji lub planowanych prac technicznych, po uprzednim powiadomieniu Abonenta drogą elektroniczną co najmniej z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

5. Dostawca nie bierze odpowiedzialności finansowej za ewentualne straty poniesione przez Abonenta (np. w wyniku utraty danych, niemożności rejestracji domeny czy problemów z komunikacją z serwerem), które nie są spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówionej usługi po stronie Dostawcy. W przypadku gdy szkoda powstała z winy Dostawcy, jego odpowiedzialność nie może przewyższać kwoty opłat wniesionych przez Abonenta w okresie rozliczeniowym, w trakcie trwania którego wystąpiła szkoda.

3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Wszelkie dane osobowe przekazane w formularzu zamówienia podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i innymi przepisami. Dostawca dokłada wszelkich działań w celu odpowiedniego zabezpieczenia tych danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uruchomienia usługi.

2. Abonent oświadcza, że dane osobowe, które podał w Formularzu Zamówienia są zgodne ze stanem prawdziwym.

3. Dostawca zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych przekazanych mu przez Abonenta stronom trzecim. Dane te będą wykorzystywane w celu wystawienia faktury VAT na podstawie zawartej umowy. Abonent ma prawo do wglądu i poprawek tych danych.

4. W przypadku, jeśli Dostawca stwierdzi, że dane osobowe przekazane mu przez Abonenta są nieprawdziwe, Dostawca ma prawo do zaprzestania świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym.

5. Abonent przyjmuje do wiadomości, że ma pełne prawo wglądu do swoich danych osobowych i możliwość ich zmiany w dowolnym momencie. 6. Dostawca zastrzega sobie prawo do wysyłania w systemie ticketów informacji związanych z działaniem wykupionej usługi oraz cyklicznych biuletynów informacyjnych. Abonent może w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania tej korespondencji.

7. Strona Dostawcy korzysta z cookies. Umożliwiają one logowanie się do serwisu oraz opracowywanie statystyk aktywności na stronie. W każdej chwili Abonent może zablokować zapis plików cookies na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Regulamin obowiązuje od 01.08.2015r.

Dodatkowe regulaminy:
Regulamin dotyczący rejestracji domen .pl (NASK)
Polityka rejestracji domen .eu (EURid)
Warunki rejestracji domen .eu (EURid)
Regulamin dotyczacy rejestracji domen globalnych (Directi)
Informacje od ICANN: Registrant Educational Materials
Informacje od ICANN: Registrant Benefits and Responsibilities